اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه