تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30