هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام

محمدرضا بیگدلی

رئیس هیئت مدیره

شرکت تاید واتر خاورمیانه (سهامی عام)

سعید ذوالفقاری

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت عمران دریاگستر منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص)

بابک آموخته

عضو هیئت مدیره

شرکت رهیاب رایانه گستر (سهامی خاص)

محمود خدام

عضو هیئت مدیره

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

امیر حسین سپهری

عضو هیئت مدیره

عضو حقیقی