گزارش توجیهی افزایش سرمایه

با توجه به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ 1398/04/24 هیئت‌مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 120,000,000,000 ریال به مبلغ 500,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی برای بهبود وضعیت ساختار مالی، افزایش سرمایه درگردش، گسترش و توسعه فعالیت‌های جدید و ایجاد تنوع در منابع درآمدی ارائه می شود.