در این بخش اطلاعات مالی شرکت شامل صورت های مالی سالانه گزارش های هیئت مدیره به مجمع و گزارش های عملکرد ماهانه ارایه می شود.